Algemene voorwaarden GIPSMACHINECENTER BVBA

Algemeen:

 1. De hiernavolgende algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn op iedere verkoop en verhuur van goederen door GIPSMACHINECENTER BVBA. Door het louter bevestigen van de offerte of de huurreservatie verklaart de klant deze algemene voorwaarden te hebben aanvaard. Onderhavige algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de klant. Deze kunnen door ons slechts uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard worden. Elke stilzwijgende aanvaarding van door de klant gebruikte voorwaarden is uitgesloten.
 2. Alle prijzen zijn aangeduid in euro. Deze prijzen zijn steeds vermeld exclusief BTW en exclusief andere kosten (afkoop verzekering, brandstofverbruik en milieutoeslag). Voormelde opsomming is niet limitatief. De betaling wordt uitgevoerd in euro.
 3. GIPSMACHINECENTER BVBA is niet verantwoordelijk voor verlies of schade berokkend door oponthoud of door het niet-uitvoeren van haar verplichtingen, indien deze veroorzaakt zijn door staking, bezetting, rellen, oorlog, brand, overmacht, ongevallen, gebreken of tekorten bij leveranciers, beperkingen opgelegd door de overheid, het niet-toekennen van import- of exportlicenties, onderworpenheid aan de wet, voorschriften of bevel, of te wijten aan andere omstandigheden of oorzaken die effect zouden hebben op het slecht uitvoeren van deze voorwaarden, of om het even welke omstandigheid buiten de macht van GIPSMACHINECENTER BVBA.
 4. Indien een bepaalde bepaling of bewoording in deze algemene voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar zou worden of zou verklaard worden, wegens om het even welke reden, dan zal deze bepaling of bewoording uitvoerbaar blijven voor zover wettelijk mogelijk, en zal de geldigheid, wettelijkheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen geenszins in het gedrang komen.
 5. Klachten in verband met de uitgevoerde werken of de factuur moeten geschieden per gemotiveerd aangetekend schrijven, respectievelijk binnen de 8 dagen na de levering en/of uitvoeringsdatum en/of de ontvangst van de factuur. Deze klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
 6. Al onze facturen zijn betaalbaar op de vervaldag zoals vermeld op onze facturen (standaard en behoudens voorafgaand overeengekomen afwijkende betaaltermijn bedraagt deze 15 dagen na factuurdatum). Bij niet-betaling op de vervaldag, zullen de verschuldigde bedragen verhoogd worden, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, met wettelijke intresten van 1% per maand en een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 €. Betalingen worden geacht betaalbaar te zijn op de plaats van onze zetel.
 7. Het Belgisch recht is van uitsluitende toepassing in alle contractuele relaties met GIPSMACHINECENTER BVBA.
 8. Ingeval van betwistingen van welke aard ook, zijn alleen de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd.
 9. Niet-tijdige betaling geeft ons het recht verdere leveringen of diensten te staken, teneinde de tegoeden niet verder te laten oplopen en dit zonder aanmaning van onzentwege. Elke niet- betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de opeisbaarheid mee van alle andere facturen ten laste van dezelfde schuldenaar.

Verkoop:

 1. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot het ogenblik dat alle openstaande vorderingen vereffend zijn.
 2. Het risico op verlies en/of beschadiging van door ons geleverde goederen gaat over op de klant van het ogenblik van levering.
 3. De overeengekomen leveringstermijn is slechts een indicatie en genereert slechts een inspanningsverbintenis. Wij verbinden ons ertoe deze termijn zo nauw mogelijk te respecteren, doch de niet-buitensporige overschrijding ervan kan nooit aanleiding geven tot enige vorm van schadeloosstelling of ontbinding van de overeenkomst.
 4. De garantietermijn op door ons geleverde goederen bedraagt 6 maanden, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke andere overeenkomst, of tenzij krachtens enige bepaling van dwingend recht een ruimer garantietermijn geldt. Onze garantie is slechts afdwingbaar wanneer de door ons geleverde goederen op normaal voorzichtige wijze zijn gebruikt en de klant geen manipulaties heeft uitgevoerd die de garanties die wij van onze leveranciers genieten doet vervallen. De klant aanvaardt dat inzoverre herstellingen of vervangingen afhankelijk zijn van de door ons bij leveranciers genoten garantievoorwaarden of herstelvorderingen, de daartoe geldende voorwaarden en termijnen eveneens aan de klant tegenstelbaar zijn.
 5. Inzoverre door een normaal gebruik van door ons geleverde goederen toch schade zou ontstaan, dan is onze aansprakelijkheid steeds beperkt tot de directe materiële schade. Indirecte en immateriële schade (zoals exemplatief winst- of genotsderving, productie-onderbreking, enz) is uitgesloten van onze aansprakelijkheid. Onze aansprakelijkheid is in elk geval steeds beperkt tot de waarborgen vervat in onze ter zake geldende verzekeringsdekkingen – en waarvan het bedrag op eerste verzoek aan de klant zal meegedeeld worden.

Verhuur:

 1. Van zodra de huurtijd beëindigd is, wordt de klant van rechtswege en zonder enige aanmaning, geacht in gebreke te zijn het gehuurde goed terug te bezorgen. GIPSMACHINECENTER BVBA heeft vanaf dat ogenblik het recht naar keuze ofwel te eisen dat de klant het gehuurde goed terugbrengt, ofwel het gehuurde te laten terughalen, zonder een beroep op de rechterlijke macht te moeten doen, waar het zich ook bevindt. Alle kosten zoals b.v. het demonteren, opladen, vervoeren, afladen, enz. zijn volledig ten laste van de klant.
 2. Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde goed, zal de klant een schadeloosstelling verschuldigd zijn die tenminste gelijk is aan de normale huurprijs over één dag, met behoud van het recht van GIPSMACHINECENTER BVBA om aanvullende schadevergoeding op te vorderen.
 3. De klant verbindt zich ertoe GIPSMACHINECENTER BVBA onmiddellijk in kennis te stellen van alle gebreken dewelke het gehuurde goed zou vertonen.
 4. Ingeval van schade aan het verhuurde goed, toegebracht door de klant, is GIPSMACHINECENTER BVBA gerechtigd de volledige kostprijs van herstelling van de schade door te rekenen aan de klant mits verzending van de herstellingsofferte aan de klant per aangetekend schrijven.
 5. De klant staat in voor een deskundig gebruik van, en toezicht op het gehuurde goed en zal het gehuurde goed gebruiken overeenkomstig haar bestemming(en), de toepasselijke gebruiksaanwijzingen en de eventueel ter zake geldende overheidsvoorschriften. Gedurende de huurperiode zal de klant voor eigen rekening het object in goede staat en bedrijfsklaar houden.
 6. Elk ongeval of schadegeval veroorzaakt door of aan het gehuurde goed dient binnen 24 uur schriftelijk te worden gemeld bij GIPSMACHINECENTER BVBA, zodat deze bij een eventuele cascoschade direct een expert ter plaatse kan sturen. Tevens dient de klant bij schade een volledig origineel ingevuld schadeaangifteformulier aan GIPSMACHINECENTER BVBA te sturen, zodat deze dit aan haar verzekeringsmaatschappij kan doorsturen en daardoor de schade afgewikkeld kan worden.
 7. De klant verbindt zich ertoe om GIPSMACHINECENTER BVBA onmiddellijk en uiterlijk binnen de 24 uren schriftelijk op de hoogte te brengen ingeval van diefstal van of beschadiging door derden aan het gehuurde goed.
 8. Ingeval de klant verzaakt aan een door hem geplaatste reservatie of bestelling en derhalve het gehuurde goed niet afhaalt een schadeloosstelling aan de klant worden aangerekend dewelke overeenstemt met 20% van de huurprijs dewelke was voorzien gedurende de afgesproken periode.
 9. De klant die nalaat het gehuurde goed op het einde van de overeenkomst terug te brengen, stelt zich bloot aan strafrechtelijke en burgerrechtelijke vervolgingen. De aandacht van de klant/huurder wordt erop gevestigd dat hij nooit eigenaar van het gehuurde goed kan worden en dat niet-teruggave ervan op het overeengekomen of het hierboven omschreven tijdstip o.a. strafbaar is als misbruik van vertrouwen.
 10. De verhuurde goederen zijn voorzien van alle officiële documenten. De klant heeft te zijnen laste de documenten en vergunningen, vereist door de wet om zijn beoogde verrichtingen tot een goed einde te brengen.
 11. De klant erkent het gehuurde goed in goede staat van werking te hebben ontvangen, voorzien van een volledige uitrusting en de wettelijk voorziene bijbehoren. In geval er boordbescheiden zouden zijn verloren gegaan tijdens de verhuring, zal de klant een schadevergoeding betalen, in verhouding tot de door GIPSCENTER BVBA geleden schade, dewelke onmiddellijk opeisbaar is.
 12. Alle vorderingen en boetes voortvloeiende uit het gebruik van het gehuurde goed door de klant, zijn ten laste van de klant.
 13. Het gehuurde goed blijft uitsluitend eigendom van GISPMACHINECENTER BVBA. De klant draagt er zorg voor deze eigendom op geen enkel ogenblik ter discussie staat en dat het gehuurde goed op géén enkele wijze zodanig met enige roerende of onroerende zaak wordt verbonden, dat dit voor natrekking, vermenging of zaakvorming zijn zelfstandigheid verliest. Het is de klant niet toegestaan het gehuurde goed te vervreemden, of daarop een pandrecht of enig ander beperkt recht te vestigen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GIPSMACHINECENTER BVBA, is het de klant voorts niet toegestaan het gehuurde goed geheel of gedeeltelijk op welke titel dan ook aan derden in gebruik te geven of anderszins af te staan, dan wel zijn rechten uit deze overeenkomst aan derden over te dragen.
 14. Gedurende de huurtijd, dus ook tijdens het vervoer heen en terug, draagt de klant exclusief het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde goed. 
 15. De klant is over de gehele huurtijd, aansprakelijk voor de schade of hinder die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden of zichzelf zou veroorzaken. Hij zal GIPSMACHINECENTER BVBA vrijwaren voor iedere eis die tegen deze gericht zou worden op grond van schade aangericht met of door het gehuurde goed.